Preprint

[1] Zhikai Chen, Haitao Mao, Jingzhe Liu, Yu Song, Bingheng Li, Wei Jin, Bahare Fatemi, Anton Tsitsulin, Bryan Perozzi, Hui Liu, Jiliang Tang
     Text-space Graph Foundation Models: Comprehensive Benchmarks and New Insights
     preprint, 2024

[2] Yu Song, Haitao Mao, Jiachen Xiao, Jingzhe Liu, Zhikai Chen, Wei Jin, Carl Yang, Jiliang Tang, Hui Liu
     A Pure Transformer Pretraining Framework on Text-attributed Graphs
     preprint, 2024

[3] Guangliang Liu*, Haitao Mao*, Bochuan Cao, Zhiyu Xue, Kristen Johnson, Jiliang Tang, Rongrong Wang
     On the Intrinsic Self-Correction Capability of LLMs: Uncertainty and Latent Concept
     preprint, 2024

[4] Wenqi Fan, Shijie Wang, Jiani Huang, Zhikai Chen, Yu Song, Wenzhuo Tang, Haitao Mao, Hui Liu, Xiaorui Liu, Dawei Yin, Qing Li
     Graph Machine Learning in the Era of Large Language Models (LLMs)
     preprint, 2024

[5] Shenglai Zeng, Jiankun Zhang, Pengfei He, Jie Ren, Tianqi Zheng, Hanqing Lu, Han Xu, Hui Liu, Yue Xing, Jiliang Tang
     Mitigating the Privacy Issues in Retrieval-Augmented Generation (RAG) via Pure Synthetic Data
     preprint, 2024

[6] Yuping Lin, Pengfei He, Han Xu, Yue Xing, Makoto Yamada, Hui Liu, Jiliang Tang
     Towards Understanding Jailbreak Attacks in LLMs: A Representation Space Analysis
     preprint, 2024

[7] Harry Shomer, Jay Revolinsky, Jiliang Tang
     Towards Better Benchmark Datasets for Inductive Knowledge Graph Completion
     preprint, 2024

[8] Jay Revolinsky*, Harry Shomer*, Jiliang Tang
     Understanding the Generalizability of Link Predictors Under Distribution Shifts on Graphs
     preprint, 2024

[9] Wenzhuo Tang, Haitao Mao, Danial Dervovic, Ivan Brugere, Saumitra Mishra, Yuying Xie, Jiliang Tang
     Cross-Domain Graph Data Scaling: A Showcase with Diffusion Models
     preprint, 2024

[10] Qiaolin Lu*, Jiayuan Ding*, Lingxiao Li, Yi Chang, Jiliang Tang, Xiaojie Qiu
      Graph Contrastive Learning of Subcellular-resolution Spatial Transcriptomics Improves Cell Type Annotation and Reveals Critical Molecular Pathways
      preprint, 2024

[11] Kaiqi Yang, Hang Li, Hongzhi Wen, Tai-Quan Peng, Jiliang Tang, Hui Liu
      Are Large Language Models (LLMs) Good Social Predictors?
      preprint, 2024

[12] Li Ma*, Haoyu Han*, Juanhui Li, Harry Shomer, Hui Liu, Xiaofeng Gao, Jiliang Tang
      Mixture of Link Predictors
      preprint, 2024

[13] Kaiwen Dong, Haitao Mao, Zhichun Guo, Nitesh V Chawla
      Universal link predictor by In-context Learning
      preprint, 2024

[14] Haitao Mao, Guangliang Liu, Yao Ma, Rongrong Wang, Jiliang Tang
      A Data Generation Perspective to the Mechanism of In-Context Learning
      preprint, 2024

[15] Jingzhe Liu, Haitao Mao, Zhikai Chen, Tong Zhao, Neil Shah, Jiliang Tang
      Neural Scaling Laws on Graphs
      preprint, 2024

[16] Jie Ren, Han Xu, Pengfei He, Yingqian Cui, Shenglai Zeng, Jiankun Zhang, Hongzhi Wen, Jiayuan Ding, Hui Liu, Yi Chang, Jiliang Tang
      Copyright Protection in Generative AI: A Technical Perspective
      preprint, 2024

[17] Wenzhuo Tang*, Renming Liu*, Hongzhi Wen, Xinnan Dai, Jiayuan Ding, Hang Li, Wenqi Fan, Yuying Xie, Jiliang Tang
      A General Single-Cell Analysis Framework via Conditional Diffusion Generative Models
      preprint, 2023

[18] Pengfei He, Han Xu, Yue Xing, Jie Ren, Yingqian Cui, Shenglai Zeng, Jiliang Tang, Makoto Yamada, Mohammad Sabokrou
      Confidence-driven Sampling for Backdoor Attacks
      preprint, 2023

[19] Yingqian Cui, Jie Ren, Yuping Lin, Han Xu, Pengfei He, Yue Xing, Lingjuan Lyu, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang
      FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models
      preprint, 2023

[20] Han Xu, Jie Ren, Pengfei He, Shenglai Zeng, Yingqian Cui, Amy Liu, Hui Liu, Jiliang Tang
      On the Generalization of Training-based ChatGPT Detection Methods
      preprint, 2023

[21] Han Xu, Menghai Pan, Zhimeng Jiang, Huiyuan Chen, Xiaoting Li, Mahashweta Das, Hao Yang
      Towards Generating Adversarial Examples on Mixed-type Data
      preprint, 2022

[22] Wenqi Fan, Xiangyu Zhao, Xiao Chen, Jingran Su, Jingtong Gao, Lin Wang, Qidong Liu, Yiqi Wang, Han Xu, Lei Chen, Qing Li
      A Comprehensive Survey on Trustworthy Recommender Systems
      preprint, 2022

[23] Yaxin Li, Xiaorui Liu, Han Xu, Wentao Wang, Jiliang Tang
      Enhancing Adversarial Training with Feature Separability
      preprint, 2022